Abonnement

– Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Fiets.

– De Fiets wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot (axa) met één sleutel.

– Het Abonnement geeft recht op  het  repareren van gebreken aan de Fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band, een kapotte (ketting)kast,   en kapotte verlichting;

– We kunnen niet garanderen dat het een nieuwe fiets is maar elke Vipfiets verkeerd in goede staat

–  Vipfiets beschikt altijd over een reservesleutel van de Fiets. Wanneer Huurder een sleutel verliest of de sleutel is beschadigd, moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Vipfiets. De kosten hiervoor zijn EUR 15,– per sleutel.

– Het is Huurder,  niet toegestaan om kopieën van de sleutel te laten maken . Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden dient onmiddellijk aan Vipfiets te worden geretourneerd.

– De Fiets is voorzien van stickers van vipfiets deze mogen niet verwijderd worden  zodra de stickers beschadigt zijn of geheel verdwenen zijn moet huurder direct contact opnemen met vipfiets

Algemeen

– Huurder maakt normaal gebruik van de Fiets en zorgt  goed voor de fiets

– De Fiets is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door Huurder.

– De Fiets blijft te allen tijde eigendom van Vipfiets.

-Vipfiets is ten alle tijden gerechtigd het abonnement te beëindigen bij diefstal of bij het niet naleven van de algemene voorwaarden , de fiets op te sporen en per direct mee te nemen .

– Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

– Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van de persoonlijke gegevens  bijvoorbeeld  adres en bankgegevens.

– Huurder mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd.

– Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. (Onder de 18 is alleen toegestaan met toestemming van de ouders of voogd)

– Huurder moet in het bezit zijn van een IBAN-bankrekeningnummer.

– Huurder dient een geldig legitimatie bewijs te laten zien bij het bezorgen van de fiets.

Duur Abonnement en Opzegging

– Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand lopende van de 26 ste van iedere maand tot en met de 26 ste van de volgende maand .

– De kosten van het Abonnement worden  maandelijks automatisch  afgeschreven aan het einde van iedere maand , bij ingang abonnement word het resterend aantal dagen verrekend  met het maand tarief en zal de eerste betaling per ideal voldaan worden .

– De opzegtermijn van het abonnement  bedraagt  één volle maand lopende van de 27 ste tot en met de 26 ste van de maand .

– De opzegging dient voor de 26 ste van  maand schriftelijk bij Vipfiets binnen te zijn en loopt dan nog door tot en met de 26 ste van de volgende maand.

– Vipfiets  heeft het recht om de kosten van het abonnement te wijzigen en zal huurder daar tijdig van op de hoogte stellen.

– Mochten er Wijzigingen in de algemene voorwaarden komen  zal dit tijdig aan de huurder bekend gemaakt maken.

– De Fiets en de sleutel dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Vipfiets  te worden ingeleverd en alle abonnementen kosten  dienen voldaan te zijn.

– Wanneer de fiets niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is ingeleverd bij  Vipfiets is Huurder een boete verschuldigd van  5,–  euro per dag  dit tot een maximum van 8 dagen, waarna  aangifte word gedaan van diefstal

– Tevens is de huurder in dat geval gehouden de door vipfiets geleden schade te vergoeden.

– De schade vergoeding bedraagt voor diefstal door huurder

325,- euro voor de basic stadfiets

375,- euro voor de premium stads fiets

1500,- euro voor de E-bike de luxe

– Huurder is ermee bekend dat de Fiets ten alle tijden  eigendom is van Vipfiets – Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

– Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder krijgt dan een aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien het bedrag dan nog niet is voldaan dan kan Vipfiets een incassobureau inschakelen alle de daaraan verbonden kosten zullen verhaald  worden op huurder

Repareren of omruilen

– Vipfiets streeft er naar om de fiets zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur nadat door Huurder contact is opgenomen met Vipfiets de fiets  ter plekke  te repareren  of te ruilen voor een andere fiets

– U kunt contact opnemen  met vipfiets via telefoon, e-mail ,WhatsApp

– Vipfiets zal zijn uiterste best doen om binnen de gestelde tijd de fiets te repareren of te ruilen, mocht dit onverhoopt niet lukken kan er door huurder geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding of compensatie

– Reparatie of ruilen vindt alleen plaats binnen de stadsgrenzen van de plaats waar Vipfiets  actief is.

– Wanneer Huurder  ten onrechte een verzoek  doet voor reparatie of niet verschijnt op de gemaakte afspraak brengt Vipfiets   15,-  euro in rekening .

Diefstal

– In geval  van diefstal  van de Fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Vipfiets, de sleutel van de Fiets  samen met de door huurder  gedane aangifte  bij de politie  in te leveren bij Vipfiets.

– Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd van:

40,- euro bij een basic stadfiets.

50,- euro bij een premium stadfiets

220,- euro bij een E- bike de luxe excl. de Accu

500,- euro voor de E- bike de luxe Accu

– Huurder ontvangt een vervangende fiets van Vipfiets na dat de aangifte is afgerond

– Huurder dient tijdig melding te maken van vermissing of diefstal van de fiets en ( eventuele) Accu, en fietssleutel in te leveren aan Vipfiets blijft huurder in gebreke hiervan  is er een schadevergoeding  verschuldigd van

325,- euro bij een basic stadfiets

375,- euro bij een premium stadfiets

1500,- euro bij een E- bike de luxe

– De fiets dient altijd dubbel op slot te staan met de bijgeleverde ring- en kettingslot. Indien mogelijk ergens aan vast gezet  te worden

– Als de fiets niet dubbel op slot staat en de fiets word gestolen is de huurder  een extra toeslag verschuldigd van  65,- euro

– Als huurder niet eerlijk is geweest in de verstrekte informatie ten nadele van Vipfiets ,heeft Vipfiets het recht om een extra boete op te leggen van 90,- euro

– Wanneer er  onderdelen van de Fiets missen of worden gestolen, kan dit bij huurder in rekening worden gebracht  tot aan het gestelde bedrag  van het eigenrisico .

– Indien de Fiets door de gemeente is verwijderd, heeft Huurder minimaal 7  dagen de tijd om de fiets op te halen bij het gemeentelijke depot alle kosten zijn voor rekening van huurder.

Daarna zal de fiets door vipfiets zelf worden gehaald en alle gemeentelijke onkosten op de huurder verhalen hierbij word een extra vergoeding van 15,- euro in rekening gebracht .

Aansprakelijkheid

– Als huurder een fiets in gebruik neemt , wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

– Als huurder denkt dat de fiets in zijn ogen niet voldoet aan de veiligheid moet gelijk contact opgenomen worden met Vipfiets

– Het gebruik van de Fiets door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

– Vipfiets  is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Vipfiets.

– Huurder is zelf verantwoordelijk op tijd door te geven van schade en gebreken aan de fiets.

Algemene bepalingen

– Vipfiets  behoud zich het recht om het abonnement met onmiddellijke  ingang  te ontbinden als                                                           huurder zich niet aan de voorwaarden houd van Vipfiets

– Afspraken tussen vipfiets en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene    Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail  zijn bevestigd door vipfiets.

– Alle door vipfiets  genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

– Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen vipfiets en Huurder.